Saturday, December 31, 2022

Another year

Black felt-tip-pen on Newsprint
"Financial Times",  December 31, 2022

Wednesday, December 21, 2022

I want cake

Black felt-tip-pen on Newsprint
"Financial Times",  December 21, 2022

 

I am celebrating

Black felt-tip-pen on Newsprint
"Financial Times",  December 21, 2022

 

foolishness

Black felt-tip-pen on Newsprint
"Financial Times",  December 21, 2022

 

she is

Black felt-tip-pen on Newsprint
"Financial Times",  December 21, 2022

 

Christmas

Black felt-tip-pen on Newsprint
"Financial Times",  December 21, 2022

 

December

Black felt-tip-pen on Newsprint
"Financial Times",  December 21, 2022

 

Friday, December 2, 2022

I promised

Black felt-tip-pen on Newsprint
"Financial Times",  December 02, 2022

 

I have nothing

Black felt-tip-pen on Newsprint
"Financial Times",  December 02, 2022

 

She

Black felt-tip-pen on Newsprint
"Financial Times",  December 02, 2022

 

I am

Black felt-tip-pen on Newsprint
"Financial Times",  December 02, 2022

 

I love

Black felt-tip-pen on Newsprint
"Financial Times",  December 02, 2022

 

I'm a lady

Black felt-tip-pen on Newsprint
"Financial Times",  December 02, 2022

 

He looks

Black felt-tip-pen on Newsprint
"Financial Times",  December 02, 2022

 

I better listen

Black felt-tip-pen on Newsprint
"Financial Times",  December 02, 2022

 

lovers

Black felt-tip-pen on Newsprint
"Financial Times",  December 02, 2022

 

you want

Black felt-tip-pen on Newsprint
"Financial Times",  December 02, 2022

 

Her family

Black felt-tip-pen on Newsprint
"Financial Times",  December 02, 2022

 

money

Black felt-tip-pen on Newsprint
"Financial Times",  December 02, 2022
-verkauft-
  

 

erasing

Black felt-tip-pen on Newsprint
"Financial Times",  December 02, 2022

 

Bye Bye

Black felt-tip-pen on Newsprint
"Financial Times",  December 02, 2022

 

Monday, November 7, 2022

I'm not

Black felt-tip-pen on newsprint
"Financial Times",  November 07, 2022We fall

Black felt-tip-pen on newsprint
"Financial Times",  November 07, 2022

 

en route

Black felt-tip-pen on newsprint
"Financial Times",  November 07, 2022

 

missing

Black felt-tip-pen on newsprint
"Financial Times",  November 07, 2022

 

I wan to create

Black felt-tip-pen on newsprint
"Financial Times",  November 07, 2022

 

I want

Black felt-tip-pen on newsprint
"Financial Times",  November 07, 2022

 

fucking

Black felt-tip-pen on newsprint
"Financial Times" - November 07, 2022

 

Friday, September 23, 2022

grief

black felt-tip-pen on newsprint
"Financial Times" - September 23, 2022

 

she

black felt-tip-pen on newsprint
"Financial Times" - September 23, 2022

 

trouble

black felt-tip-pen on newsprint
"Financial Times" - September 23, 2022

 

she

black felt-tip-pen on newsprint
"Financial Times" - September 23, 2022

 

we

black felt-tip-pen on newsprint
"Financial Times" - September 23, 2022

 

melancholy

black felt-tip-pen on newsprint
"Financial Times" - September 23, 2022

 

I can hear

black felt-tip-pen on newsprint
"Financial Times" - September 23, 2022

 

I am enthusiastic

black felt-tip-pen on newsprint
"Financial Times" - September 23, 2022
-sold-

 

the plot

black felt-tip-pen on newsprint
"Financial Times" - September 23, 2022
Saturday, August 13, 2022

I've fictionalised

Black felt-tip-pen on newsprint
"Financial Times" - August 13, 2022

 

I realised

Black felt-tip-pen on newsprint
"Financial Times" - August 13, 2022

 

we talk

Black felt-tip-pen on newsprint
"Financial Times" - August 13, 2022

 

I was sure

Black felt-tip-pen on newsprint
"Financial Times" - August 13, 2022

 

the true story

Black felt-tip-pen on newsprint
"Financial Times" - August 13, 2022

 

she wants

Black felt-tip-pen on newsprint
"Financial Times" - August 13, 2022

 

I am not

Black felt-tip-pen on newsprint
"Financial Times" - August 13, 2022

 

Wednesday, July 27, 2022

she is

Black felt-tip-pen on newsprint
"Financial Times" - July 27, 2022

 

Dreams

Black felt-tip-pen on newsprint
"Financial Times" - July 27, 2022

 

this summer

Black felt-tip-pen on newsprint
"Financial Times" - July 27, 2022

 

I was reminded

Black felt-tip-pen on newsprint
"Financial Times" - July 27, 2022

 

love

Black felt-tip-pen on newsprint
"Financial Times" - July 27, 2022

 

He needs to explain

Black felt-tip-pen on newsprint
"Financial Times" - July 27, 2022